Pogoji najema Pleško Cars vozil

Splošni pogoji poslovanja

I. UVODNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo družba Pleško Cars, d.o.o.,Ljubljana (v nadaljevanju Pleško Cars.) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) in so sestavni del pogodbe o najemu vozil, sklenjene med tretjo osebo in družbo.

Pleško Cars in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu vozila, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata.

Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje Evrope (tudi znotraj Evrope obstajajo nekatere omejitve) in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Evrope. Najem vozila brez teritorialne omejitve uporabe je možen le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med Pleško Cars in najemnikom. V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je upravičen Pleško Cars d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Pleško Cars d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.


II. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

a) Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji smejo voziti ali upravljati:

 • osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti;
 • v kolikor je oseba stara več kot 18 let a mlajša od 21 let oziroma ima oseba vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, je potrebno doplačilo za mladega voznika
 • osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Oba pogoja za uporabo iz prejšnjega odstavka morata biti izpolnjena kumulativno.

b) Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 • za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga;
 • za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja;
 • za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.;
 • v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljalec vozila za to ve;
 • v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo s takim številom potnikov, ki presega število potnikov za katerega je posamezno vozilo registrirano oziroma s količino tovora, ki presega dovoljeno mejo obtežitve;
 • Po nekategoriziranih cestah (v primeru okvare najemnik krije vse morebitne *stroške reševanja in *administrativne stroške) 

*Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, gorske ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).

*Stroški reševanja: Strošek reševanja predstavlja strošek, ki se ustvari ob reševanju vozila oziroma voznika ter sovoznikov iz posamezne situacije. Sem lahko umestimo strošek vleke, strošek aktivacije drugih ustreznih organov ali služb.

*Administrativni stroški: aktivacija in dodatno delo zaposlenega, izpolnitev obrazcev, izpolnitev poročila o nezgodi, zapisnik o cenitvi ter urejanje ostalih administrativnih zadev.

 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku;

Okoliščine voznih razmer se ocenjuje glede na trenutno vremensko napoved, splošne cestno prometne predpise, cestno prometne predpise ob izrednih vremenskih razmerah (na primer poplave).

 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu;
 • v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

III. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

Vozilo prevzame najemnik ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

S sklenitvijo najemne pogodbe lastninska pravica ne preide na najemnika ali tretjo osebo. Najemniku se izroči vozilo v najem tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalna polica vozila pa mu je na vpogled na voljo pri Pleško Cars d.o.o.. Za prevzete dokumente, kot tudi za vozilo, je v času najema odgovoren najemnik. V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške izdelave novih dokumentov, bremeni najemnika. Strošek izdelave novih dokumentov je odvisen od dejstva, katere dokumente bi bilo potrebno na novo izdelati, bodisi zaradi izgube ali poškodbe dokumentov (prometno dovoljenje, torbica za dokumente, mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila oziroma ostali dokumenti).

Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.

Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatna ura (1-59 min.) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min. in več) se zaračunava dodatni dan.

Vozilo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot ga je prejel. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Pleško Cars d.o.o. ugotovil, da kak takšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja osnovne dejavnosti. Pri čemer se v primeru poškodbe pečata ali tovarniške številke šteje, da del manjka ali je bil zamenjan.

V primeru, da podaljšanje najema ni usklajeno s pristojnim oddelkom v podjetju Pleško Cars d.o.o. ima Pleško Cars d.o.o. pravico o tem obvestiti policijo, ki ustrezno ukrepa. Pred obvestilom policiji poskusi Pleško Cars d.o.o. najemnika enkrat kontaktirati po telefonu ali preko elektronske pošte, pri čemer zadostuje, da je Pleško Cars d.o.o. najemnika poskušal enkrat neuspešno kontaktirati. Šteje se, da je Pleško Cars d.o.o. poskušal najemnika neuspešno kontaktirati, če se najemnik na poziv ne odzove v roku 24 ur. Najemnik se v takem primeru odpoveduje možnosti zahtevanja odškodninskega zahtevka.

V primeru iz prejšnjega odstavka, se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

III.a Dodatne storitve

Oznaka:

Oznaka:

Na dan/

Maksimalno

Odgovornost najemnika

EXCESS

EXCESS

Do 2500

Gorivo

FUEL

FUEL

aktualno stanje + ddv

Neomejeno

Otroški sedež LUPINICA

OTR. SEDEŽ

CHILD SEAT

8,54

85,40

Otroški sedež

OTR. SEDEŽ

CHILD SEAT

8,54

85,40

Otroški sedež JAHAČ

OTR. SEDEŽ

CHILD SEAT

8,54

85,40

Zavarovanje »WUG«

WUG

WUG

10

Neomejeno

Strežni kovček

ROOF BOX

ROOF RACK

10

100

Dodatni voznik

DOD. VOZNIK

ADD. DRIVER

5

50

Mladi voznik

MLADI VOZNIK

YOUNG DRIVER

10

80

Nosilec za smuči

SKI RACK

SKI RACK

6

60

Snežne verige

VERIGE

SNOW CHAINS

6,1

61

Zimski paket

WP

WP

5

50

Navigacijski sistem

GPS

GPS

10

100

Prevzem/vračilo izven delovnega časa

OHF

OHF

30,50

30,50

Administrativni strošek

AHF

AHF

/

70

Administrativni. strošek obravnava kazni

FHF

FHF

/

25

Dostava vozila do 10km

PREVZEM VOZILA

CAR PICK UP

/

12,20

Dostava vozila nad 10km

PREVZEM VOZILA

CAR PICK UP

/

12,20 + 0,91eur/km

Doplačilo za vožnjo v tujini

CROSS BORDER CARD

CROSS BORDER CARD

/

36,60

Doplačilo trajket

FERRY

FERRY

/

36,60

Pomoč na cesti

ROAD ASIST

ROAD ASIST

5

50

Izredno čiščenje

CLEANING FEE

CLEANING FEE

/

30 / 100

Izguba dokumentov

IZGUBA DOKUMENTOV

LOSS OF DOCUMENTS

/

50

Izguba ključa

IZGUBA KLJUČA

LOSS OF KEYS

/

50 + 1 eur /km

Kršenje prepovedi kajenja

SMOKING FEE

SMOKING FEE

/

180

Dolivanje manjkajočega goriva

DOL GORIVA

REFILLING

/

20 + gorivo

Napolnitev napačnega goriva

WRONG FUEL

WRONG FUEL

/

70 + popravilo

IV. PODALJŠANJE NAJEMA

Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi. V primeru, da želi podaljšati najem vozila znotraj tega roka, lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z Pleško Cars d.o.o.

Ob podaljšanju najema je najemnik dolžan družbi Pleško Cars d.o.o. zagotoviti dodatna sredstva za predviden celoten znesek najema.


V. PREVOŽENI KILOMETRI

Znesek najema vključuje okvirno omejeno kilometrino, ki ne sme presegati skupni seštevek 500 km/dan za najeme do 7 dni in 250 km/dan za najeme daljše od 7 dni.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V kolikor bi obstajal utemeljen sum zlonamernega poseganja v števec ima Pleško Cars pravico do uradnega pregleda na pooblaščenem servisu. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo se najemniku po uradnem pregledu določi višino škode.

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem nemudoma obvestiti Pleško Cars d.o.o., od katere bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati.

VI. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila.

Vozilo je najemnik dolžan vrniti Pleško Cars d.o.o. s polnim rezervoarjem ustreznega goriva glede na vrsto vozila, v nasprotnem primeru, se najemnika dodatno bremeni za strošek dopolnitve rezervoarja posameznega vozila do napolnitve.

Strošek storitve dolivanja goriva znaša 20,00€ + strošek manjkajoče količine goriva.

Vsako vozilo je, poleg oznake ustreznega goriva na vratcih rezervoarja, opremljeno tudi z nalepko ustreznega goriva, ki jo najdete na armaturni plošči najetega vozila.

V primeru napačnega polnjenja goriva za najeto vozilo je potrebno doplačilo.

Strošek napačnega polnjenja znaša 70,00€ (administrativni strošek) + strošek morebitnih popravil zaradi nastale škode.

VII. VZDRŽEVANJE

Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema oziroma najema pri katerem se naredi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi za pravočasno menjavo olja v motorju oziroma o potrebi po menjavi olja v motorju obvestiti Pleško Cars d.o.o., ki poskrbi za menjavo.

V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema pri katerem se opravi večje število kilometrov se zaveže najemnik opravljati vzdrževanje in servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili Pleško Cars d.o.o.. Hkrati s tem prevzema najemnik v takih primerih tudi obvezo opravljati preventivne tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan najemnik povrniti Pleško Cars d.o.o. vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne pridobitne dejavnosti s posameznim vozilo.

Vsa vozila so opremljena tudi z nalepko o obvestilu prepovedi kajenja v vozilu. V primeru kršenja prepovedi kajenja v vozila se najemniki vključit tudi strošek kršenja prepovedi.

Strošek kršenja prepovedi kajenja v vozilu znaša: 180,00€ (z ddv).

Najemnik ob prevzemu, v uporabo za določen čas, prejme pregledano in očiščeno vozilo. Vsak najemnik je ob zaključku najema dolžan najeto vozilo vrniti v *primernem stanju. Vsako izredno, neprimerno stanje vozila ob vračilu, pomeni, da se najemniku zaračuna tudi izredno čiščenje vozila, zaradi malomarnosti.

Primerno stanje vozila: brez osebnih predmetov najemnika, brez uporabljenih produktov in praznih embalaž (hrana in pijača), brez človeških izločkov, …

Strošek izrednega čiščenja vozila znaša: 30,00€ oziroma 100,00€ – višina odvisna od stanja vozila.

VIII. OKVARE

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestiti Pleško Cars d.o.o. in postopati v skladu z navodili Pleško Cars d.o.o.

Rezervacijski center Pleško Cars:  (01) 365 80 10 / info@plesko-cars.si

Okvare na posameznem vozilu, ki jih ne odpravi Pleško Cars d.o.o., je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, v skladu s predhodnim soglasjem Pleško Cars d.o.o. V primeru iz tega odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti Pleško Cars d.o.o. vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in račun popravila vozila, tako, da mu Pleško Cars d.o.o. lahko povrne stroške odprave oziroma popravila okvare.
V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila na svojo roko ali nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika.

IX. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

Vsako posamezno vozilo Pleško Cars d.o.o. ki se daje v najem je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri Pleško Cars d.o.o.

Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila, je najemnik dolžan povrniti Pleško Cars d.o.o. vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače) :

 • poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu,
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, okrasnih pokrovov,
 • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje;
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
 • če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili druge točke teh splošnih pogojev;
 • če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.);
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik Pleško Cars d.o.o. z vsem svojim premoženjem.

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Pleško Cars d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi.

Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik, v kolikor je ta priznana s strani najemnika oziroma ugotovljena na podlagi zapisnika/ pregleda na uradnem pooblaščenem servisu.

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

Možen dokup dodatnih paketov zavarovanj:

 • RCDW = Reduced Protection / Delni odkup odgovornosti
 • SCDW =  Super Protection / Polni odkup odgovornosti
 • ALL = All Inclusive Protection / Premium odkup odgovornosti

Tabela odgovornosti in zneskov zavarovanj za vse kategorije vozil

Delni odkup odgovornosti (RCDW) – Polni odkup odgovornosti (SCDW) – Premium odkup odgovornosti (ALL Inclusive)

Kategorija – SIPP koda -primer

ODGOVORNOST

RCDW

RCDW/ dan

SCDW

SCDW/ dan

ALL

ALL/dan

A – MBMR – VW UP

1000

500

8

0

13

0

25

B – ECMR – VW Polo

1000

500

8

0

13

0

25

B2 – CWMR – Škoda Fabia Combi

1000

500

8

0

13

0

25

B3 – ECAR – VW Polo aut.

1000

500

8

0

13

0

25

C – CDMD – VW Golf

1200

600

10

0

15

0

28

C1 – CDAR – VW Golf aut.

1200

600

10

0

15

0

28

C3 – IFAR – VW T-Roc

1400

700

12

0

18

0

31

D – IWMD – Skoda Octavia Combi

1400

700

12

0

18

0

31

D1 – IWMD – VW Touran

1400

700

12

0

18

0

31

E – FDMD – Škoda Superb

1600

800

14

0

20

0

34

E1 – FWMD – VW Passat SW

1600

800

14

0

20

0

34

E2 – FWAD – VW Passat aut.

1600

800

14

0

20

0

34

F – MVMR – VW Transporter

1600

800

14

0

20

0

34

F1 – FXMD – VW Crafter

1600

800

14

0

20

0

34

G – PVMD – VW Sharan

1600

800

14

0

20

0

34

G1 – LDAD – Audi A6

2500

1250

16

0

30

0

43

G2 – PVAR – VW Multivan

2500

1250

16

0

30

0

43

22% DDV je vključen v ceni. Vse cene so v EUR

X. NESREČE

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z najetim vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese Pleško Cars d.o.o. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

 • si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
 • bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil Pleško Cars d.o.o. ali njegovo najbližjo poslovno enoto;
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
 • bo podal o nesreči pisno izjavo in izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom najetega vozila.

V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te točke, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala Pleško Cars d.o.o.


XI. POŽAR ALI TATVINA

Najemnik ne odgovarja za škodo na najetem vozilu, ki bi nastala zaradi požara ali tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo.

V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma sporočiti Pleško Cars d.o.o. in hkrati prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

XII. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

Pleško Cars d.o.o. si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Kot krizna ali vojna področja Pleško Cars označuje področja, kjer je povečana stopnja tveganja kraje vozila.

Krizna ali vojna področja označi Pleško Cars d.o.o. ob sklenitvi najemne pogodbe za posamezno vozilo na prednji strani pogodbe o najemu vsakič sproti in v posebej za to označeni rubriki pred podpisom najemne pogodbe. V primeru, da je rubrika prazna, pomeni, da Pleško Cars d.o.o. ne omejuje uporabe najetega vozila na posamezna področja, ker bi jih bilo šteti za krizna ali vojna področja.

Trenutno je uporaba najetega vozila prepovedana na področjih:

– Albanija (AL)

– Kosovo (XK)

– Romunija (RO)

– Bolgarija (BG)

– Turčija (TR)

– Grčija (GR)

– države nekdanje ZSSR

Države nekdanje ZSSR:

 • Armenija (ARM)
 • Azerbajdžan (AZ)
 • Belorusija (BY)
 • Estonija (EST)
 • Gruzija (GE)
 • Kazahstan (KZ)
 • Kirgizistan (KS)
 • Latvija (LV)
 • Litva (LT)
 • Moldavija (MD)
 • Rusija (RUS)
 • Tadžikistan (TJ)
 • Turkmenistan (TM)
 • Ukrajina (UA)
 • Uzbekistan (UZ)

Posamezno področje lahko Pleško Cars d.o.o. označi kot krizno ali vojno področje tudi med časom trajanja najema posameznega vozila, s tem, da mora o tem nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je dolžan od trenutka prejetja obvestila, obvestilo upoštevati in se ravnati po prvem odstavku te točke.

V primeru neupoštevanja določil te točke s strani najemnika je upravičen Pleško Cars d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Pleško Cars d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

XIII. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

Pleško Cars d.o.o. ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu Pleško Cars d.o.o. ali poslovnih prostorih Pleško Cars d.o.o.

Pleško Cars d.o.o. ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej točki.

XIV. PLAČILA

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Ob izdaji vozila lahko Pleško Cars d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila. Kreditna kartica je obvezna za najem vozila. Rezervacija na kreditni kartici se sprosti, ko najemnik do Pleško Cars d.o.o. nima več obveznosti.

V primeru podaljšanja pogodbe o najemu se glede plačila smiselno uporabljajo določila te točke in točke IV. splošnih pogojev.

Pleško Cars d.o.o. ob vračilu vozila zaračuna:

– vse stroške, ki izvirajo iz kakršnekoli kazni, globe, parkirnine ali druge sankcije zaradi neupoštevanja prometnih ali podobnih, javnih ali zasebnih, domačih ali tujih pravil, ki jih je Pleško Cars d.o.o. plačal v zvezi z vozilom, ki ga ima v najemu najemnik.

– administrativne stroške v višini do 25,00 EUR v vsakem primeru, ko mora Pleško Cars d.o.o. v času najema vozila, komurkoli (npr. policija, parkirne hiše, ipd.) posredovati podatke.

– administrativne stroške v višini do 70,00 EUR v vsakem primeru nove poškodbe vozila v času najema vozila (ne glede na sklenitev odkupa odgovornosti).

– druga dodatna plačila, ki jih je najemnik dolžan plačati Pleško Cars d.o.o. po teh splošnih pogojih poslovanja.

XV. KONČNE DOLOČBE

V času trajanja najema najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki in v primeru iz zadnjega odstavka XII točke.